Privacy

“Wilma Lange” helpt u bij het vormgeven van en gaat voor tijdens de afscheidsdienst, -plechtigheid of ceremonie. De persoonlijke informatie die u in dat kader met ‘“Wilma Lange” deelt, wordt enkel gebruikt voor het voorbereiden van en voorgaan tijdens dit afscheid. Als het voor de uitvoering van de afscheidsdienst nodig is, wordt de nodige informatie gedeeld met anderen, zoals uitvaartverzorgers, medewerkers van het crematorium, de drukkerij of anderen die bij de verzorging van de uitvaartdienst betrokken zijn.

Vanzelfsprekend verstrek ik uw persoonlijke informatie verder niet aan derden.
“Wilma Lange” biedt u een luisterend oor bij een gesprek bij leven en maakt desgewenst een verslag. De persoonlijke informatie die u in dat kader met “Wilma Lange” deelt, wordt enkel gebruikt om u te ontlasten en voor het schrijven van een verslag.

Vanzelfsprekend verstrek ik uw persoonlijke informatie verder niet aan derden. Ik bewaar de aan mij verstrekte informatie maximaal 3 jaar. Indien u wilt dat ik informatie eerder verwijder of wijzig dan doe ik dat op uw verzoek. Mocht u verder vragen hebben over hoe ik met uw privacy om ga dan kunt u mij een e-mail sturen, info@wilmalange.com

Mijn aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ik aan u voor de verleende diensten declareer.

Privacyverklaring

In deze verklaring leest u specifiek hoe “Wilma Lange” omgaat met de betreffende informatie en voor welke doeleinden deze gebruikt wordt.

Persoonsgegevens welke door “Wilma Lange” verwerkt worden
“Wilma Lange” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. “Wilma Lange” verwerkt persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres voor de opdracht en/of dienst aan “Wilma Lange”. Eveneens worden er persoonlijke kenmerken verwerkt ten behoeve van de opdracht. Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens bestaat bijvoorbeeld uit het afhandelen van uw betaling, verzenden van informatie of wijziging over de diensten van “Wilma Lange”, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en/of diensten bij u te kunnen leveren. “Wilma Lange” verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
“Wilma Lange” bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en vervolgens verwerkt of zo lang als bij wet verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
“Wilma Lange” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
“Wilma Lange” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. “Wilma Lange” maakt momenteel ook geen gebruik van analysetools zoals Google Analytics. Mocht dit in de toekomst het geval zijn, zal de informatie die Google verzamelt, zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. Zo wordt een IP-adres nadrukkelijk niet opgeslagen. “Wilma Lange” heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van eventueel vermeldde link- of paginaverwijzingen op www.wilmalange.com en is hier ook niet verantwoordelijk voor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door “Wilma Lange” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail aanvragen. (zie hiervoor contactpagina)
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?
“Wilma Lange” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (voor gegevens zie pagina contact).

Melding incident persoonsgegevens (datalek)
Van een datalek is sprake als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om toegang tot – of vernietiging, wijziging of het vrijkomen van – persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming hadden moeten bieden. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Maar ook een e-mail aan een verkeerde persoon, of een e-mail aan een groep personen, waarbij ten onrechte de geadresseerden zichtbaar (dus niet in de Bcc-balk) zijn opgenomen. De ernst van een datalek is van een aantal factoren afhankelijk, zoals de omvang en de aard van het lek (het aantal betrokken personen en/of aantal gegevens); de kans dat een lek ook daadwerkelijk tot schade zal leiden.
Een datalek moet in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact
Met dit privacybeleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop “Wilma Lange” omgaat met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die per e-mail stellen (voor gegevens zie pagina contact).

Disclaimer

De website www.wilmalange.com is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.
Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

“Wilma Lange” behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. 

.